Master Details در پاورفرم

مستر دیتیل در پاورفرم- ذخیره داده ها در یک لیست دیگر به کمک DataEntryGrid در بسیاری از موارد کاربر نیاز به ثبت یک رکورد اصلی و سپس ثبت جزئیات مربوط به آن آیتم می‌شود. در اینجا توضیح می‌دهیم چگونه با ثبت یک آیتم اصلی همزمان، در لیست دیگری، جزئیات آیتم اصلی را ذخیره کنید. با…