Master Details در پاورفرم

ذخیره داده ها در یک لیست دیگر به کمک DataEntryGrid در بسیاری از موارد کاربر نیاز به ثبت رکورد اصلی و سپس ثبت جزئیات اسناد مربوط به آن رکورد میشود. در اینجا توضیح می دهیم که چگونه با ثبت یک رکورد اصلی در همان لحظه در لیست دیگر، جزئیات مربوط به رکورد اصلی را ذخیره…