لوکاپ به لوکاپ در شیرپوینت

لوکاپ به لوکاپ در شیرپوینت با استفاده از روش زیر می توانید به یک ستون لوکاپ لوکاپ مجدد بزنید. یا اینکه از یک ساب سایت به سایت اصلی لوکاپ بزنید با بالعکس. فرض کنید قصد ایجاد یک ستون لوکاپ در ساب سایت دارید و می خواهید اطلاعات مشتریان خود را از لیست اصلی بخوانید: همان…

دسترسی به فایل پیوست در لیست بدون باز کردن فرم در شیرپوینت

Attach در نمای لیست شیرپوینت به صورت پیش فرض در هر لیست شیرپوینت می توانید برای هر آیتم یک فایل پیوست کنید. برای دسترسی به این فایل باید آیتم را باز کرده و سپس از داخل فرم به آن دسترسی داشته باشید.