اختلاف تاریخ و زمان در پاورفرم

محاسبه اختلاف بین دو تاریخ برای محاسبه ی اختلاف بین دو تاریخ در پاورفرم می توانید از کد زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که دو تاریخ شروع  و پایان را می توانید به صورت دو کنترل در نظر بگیرید یا حتی دو ستون از یک DataEntryGrid که از جنس تاریخ و زمان هستند، در…