دسترسی به فایل پیوست در لیست بدون باز کردن فرم در شیرپوینت

Attach در نمای لیست شیرپوینت به صورت پیش فرض در هر لیست شیرپوینت می توانید برای هر آیتم یک فایل پیوست کنید. برای دسترسی به این فایل باید آیتم را باز کرده و سپس از داخل فرم به آن دسترسی داشته باشید.