فراخوانی SQL Query در پاورفرم

در این مقاله قصد داریم در خصوص فراخوانی SQL Query در پاورفرم (SQL Queries in Power Forms) صحبت کنیم. HTML پاورفرم به طور مستقیم از SQL Queries پشتیبانی می کند و می تواند برای داده هایی از جنس Lookup و کنترل هایی از همین جنس (مانند Combo boxes) استفاده